Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Bilgi Bankası

Daralt
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • İşçi, Kullandırılmayan "Süt İzni" Karşılığı %50 Zamla Ödeneceği

  İŞ KANUNU- MADDE 74
  ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ

  Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda,
  ...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Hırsızlık - Gece Vakti - Telefon Kayıtları - Kazanç Müsaderesi

  Hırsızlık - Gece Vakti - Telefon Kayıtları - Kazanç Müsaderesi

  6. Ceza Dairesi 2016/3548 E. , 2016/5667 K.
  • HIRSIZLIK SUÇU
  • SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ
  • TELEFON KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ
  • KAMU DAVASI AÇILMASI
  • HAK YOKSUNLUĞU
  • KAZANÇ MÜSADERESİ
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 43
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 149
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 150
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 55
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 53
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 143
  • TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
  ...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kasten Öldürme Nedeniyle Tazminat Davası, Tahrik Uygulanmasının Tazminata Etkisi

  T.C
  YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
  2015/7746 E.
  2016/6549 K.


  Davacı ...'ya velayeten .. vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 29/08/2012 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 20/01/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalı vasisi tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kalan ve Tescil Harici Bırakılan Taşınmaz

  T.C.
  YARGITAY 20. Hukuk Dairesi
  2015/2408 E.
  2016/4969 K.


  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Davacı vekili, 11/06/2012 havale tarihli dava dilekçesi ile İ..., ...., 66 ada 48 parsel sayılı taşınmazın, ... tarafından...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kiralananı Hor Kullanma Tazminatı, Kiracıya Yazılı İhtarda Bulunulması Zorunludur

  T.C.
  YARGITAY
  6. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO. 2015/10297
  KARAR NO. 2016/3797
  KARAR TARİHİ. 9.5.2016

  KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN HOR KULLANMA TAZMİNATI İSTEMİ--KİRAYA VERENİN KİRALANANI TESLİM ALDIĞI TARİHTEN HEMEN SONRA KİRACIYA YAZILI OLARAK HASAR BİLDİRİMİNDE BULUNMAMASI HALİNDE--KİRACININ ZARARDAN SORUMLU TUTULMAYACAĞI

  6098/m. 335


  ÖZET : Dava, kira ilişkisinden kaynaklanan hor kullanma tazminatının ve mahrum kalınan kira alacağının...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Bankadan Çekilen Kredinin 2. Kişiye Borç Olarak Verilmesinin İspatı

  T.C.
  YARGITAY
  19.HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO: 2016/1341
  KARAR NO: 2016/7373
  KARAR TARİHİ: 25.04.2016


  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN DAVALI HESABINA YAPILAN HAVALEDE BİR KAYIT BULUNMADIĞI - İSPAT KÜLFETİNİN DAVACI TARAFTA OLUP HAVALENİN DAVALIYA BORÇ OLARAK VERİLDİĞİNİ YAZILI DELİL İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLUŞU - HÜKMÜN BOZULMASI


  (2004 S.K. m.67)

  ÖZET: Davacı ile dava dışı banka arasındaki kredi sözleşmesinde...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Tasarrufun İptali Davasında Borcun Muaccel Olma Koşulu Yoktur

  Tasarrufun İptali Davasında Borcun Muaccel Olma Koşulu Yoktur

  T.C.
  YARGITAY
  17. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO. 2013/3346
  KARAR NO. 2014/11706
  KARAR TARİHİ. 15.9.2014
  DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  KARAR : Davacı Banka vekili, davalı borçlu Sadık aleyhine...
  Genişlet | Konuya Git...

 • İşe İade, Hukuki Dinlenilme Hakkı, Hazır Olan Tanıkların Dinlenilmesi

  T.C
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO.2015/20820
  KARAR NO.2015/21206
  KARAR TARİHİ.03.11.2015
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

  Davacı, kendisinin vardiya nezaretçisi olduğunu, ekip formeni Erdem kendisini çağırarak işten çıkaracaklarını bu nedenle emrindeki...
  Genişlet | Konuya Git...

 • İşçilik Alacakları Davasında İbraname Savunmasının İleri Sürülebilme Zamanı

  T.C.
  YARGITAY 7. Hukuk Dairesi
  ESAS: 2015/1978
  KARAR: 2016/10199


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

  Davacı, davalı işyerinde tanker şoförü olarak çalışırken iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğinden bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Senetteki Düzenlemelerin Borçlu Tarafından Paraf Edilmesi Gerekliliği

  T.C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO. 2015/24989
  KARAR NO. 2016/1769
  KARAR TARİHİ. 21.1.2016

  SENETTEKİ DÜZENLEMELERİN BORÇLU TARAFINDAN PARAF EDİLMESİ GEREKLİLİĞİ--TAKİBİN İPTALİ TALEBİ  2004/m. 168, 170

  6100/m. 207

  ÖZET : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde borçlu keşideci takip dayanağı çekin keşide tarihinde tahrifat yapıldığını ve bu düzeltmedeki paraf imzanın kendisine...
  Genişlet | Konuya Git...
Bu bölüme henüz içerik gönderilmedi.
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar
Abone olduğunuz mesajları görmek için hesabınıza giriş yapın.

Kanallar

Daralt

Etiketler

Daralt

Henüz etiket eklenmemiş.

Lütfen bekleyin...
X