Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Bilgi Bankası

Daralt
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Zimmet suçu - hak ve yetkilerin kötüye kullanilmasi suretiyle yüklenen resmi belgede sahtecilik ve nitelikli zimmet suçunu işlediği kabul edilen sanik hakkinda hak yoksunluğuna hükmedilmemesinin isabetsizliği - hükmün bozulduğu

  T.C YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 13200 Karar: 2015 / 16531 Karar Tarihi: 23.11.2015
  ÖZET: TCK'nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle yüklenen resmi belgede sahtecilik ve nitelikli zimmet suçunu işlediği kabul edilen sanık hakkında aynı Kanunun 53/5. maddesi uyarınca hak yoksunluğuna hükmedilmemesi kanuna aykırıdır.(5271 S. K. m. 260) (5237 S. K. m. 204)

  Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Icra memur muamelesini şikayet - lcd plazma tv kurutma makinesinin haczedilemez olmadiği

  T.C YARGITAY
  12.Hukuk Dairesi
  Esas: 2013 / 3365
  Karar: 2013 / 12821
  Karar Tarihi: 04.04.2013

  ÖZET: Davanın taraflarının yargılama ile ilgili bilgi sahibi olma, açıklama yapma ve ispat hakkı bulunmaktadır. Şikayetin mahiyeti dikkate alındığında da borçlunun hukuki durumu etkileneceğinden öncelikle taraf teşkilinin sağlanması gerekir. Mahkemece istemin kısmen kabulü ile taraf teşkili ile değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar...
  Genişlet | Konuya Git...

 • şikayet davasi - haczedilmezlik - bilgisayarin lüzumlu ev eşyasi olup bir adet olduğu ve değeri pek fahiş olmadiğina göre haczedilemeyeceğinin kabulü

  T.C YARGITAY
  12.Hukuk Dairesi
  Esas: 2013 / 32782
  Karar: 2013 / 39098
  Karar Tarihi: 09.12.2013

  ÖZET: Somut olayda haczedilmezlik şikayetine konu edilen bilgisayar günümüz koşullarında lüzumlu ev eşyası olup; bir adet olduğu ve değeri de pek fahiş olmadığına göre haczedilemeyeceğinin kabulü gerekir.(2004 S. K. m. 82, 85)

  Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Manevi tazminat ve fazla çalişma alacağinin ödetilmesi - mobbing uygulandiğina dair kuşku uyandiracak olgularin ileri sürülmesinin yeterli olduğu

  T.C YARGITAY
  22.Hukuk Dairesi
  Esas: 2013 / 693
  Karar: 2013 / 30811
  Karar Tarihi: 27.12.2013

  ÖZET: Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu,...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Vekalet Akdinin Sona Ermesinden Söz Edilemeyeceği - Öğrenme Tarihinden İtibaren 5 Yıllık Zamanaşımı - Vekilin Mirasçılara Karşı Sorumluluğu - Alacak

  T.C. YARGITAY

  Hukuk Genel Kurulu
  Esas: 2011/13-161
  Karar: 2011/276
  Karar Tarihi: 04.05.2011


  ALACAK DAVASI - VEKALET AKDİNİN SONA ERDİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ - DAVANIN BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE AÇILMIŞ OLMASI - DAVANIN SÜRESİNDE AÇILDIĞININ KABULÜ GEREĞİ - DİRENME KARARININ YERİNDE OLDUĞU

  ÖZET: Somut olayda taşınmazlar satılmış olmakla birlikte, vekil tarafından vekil edene hesap verilmediğinden...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Trafik kazası nedeniyle maddi tazminat - yetkili mahkeme - kesin yetki kuralı

  T.C.
  YARGITAY
  Onyedinci Hukuk Dairesi
  ESAS NO.2013/13651
  KARAR NO.2013/12913
  KARAR TARİHİ. 26.09.2013


  6100 H.M.K -Madde 6
  6100 H.M.K-Madde 7
  6100 H.M.K-Madde 16
  2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1)(2) Madde 110


  ÖZET: Davalı sayısı birden fazla ise, dava bunlardan bi*risinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu...
  Genişlet | Konuya Git...

 • İşçinin Öğle Paydosunda Kahvede Okey Oynaması, İş Akdi Feshi

  İşçinin Öğle Paydosunda Kahvede Okey Oynaması, İş Akdi Feshi

  T.C.
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO:2015/22089
  KARAR NO:2015/29606
  KARAR TARİHİ: 22.10.2015  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kiracı Kira Bedelini Ödemedi Diyerek Kapısını Kırıp Eşyasına El Koyma, Tazminat

  T.C
  YARGITAY
  4. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO:2015/7933
  KARAR NO:2016/7010
  KARAR TARİHİ:25/06/2016


  EV SAHİBİ KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDİĞİ İÇİN KİRACININ KAPISINI KIRARAK EŞYALARINA EL KOYMASI VE İADE ETMEMESİ, MÜTERAFİK KUSUR DEĞİLDİR.


  ÖZET: kira bedelini ödemediği için kiracıya kiraladığı evin kapısını kırıp kiralanana girerek, kiracıya ait eşyalara da el koyan ev sahibi ve tazminat… davacı kiracının kira bedelini ödememiş olmasından...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Hakimin Bilirkişilere Doğrudan Yerinde İnceleme Yaptırma Yetkisi Bulunmadığı

  T.C
  YARGITAY
  15. HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO.2015/4363
  KARAR NO.2016/3635
  KARAR TARİHİ.22.06.2016
  Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi


  HAKİMİN BİLİRKİŞİLERE DOĞRUDAN 'YERİNDE İNCELEME YAPTIRMA YETKİSİ' BULUNMADIĞI


  ÖZET: bilirkişilere, hakim nezareti olmadan “yerinde inceleme yetkisi verilmesi”… (HMK 218,197)
  Mahkemenin , şehir dışındaki Bölge Müdürlüğü'nde bulunan ihale işlem dosyalarının incelenmesi için istinabe
  ...
  Genişlet | Konuya Git...

 • Kat Malikince Çatı İzalasyonu Yapılması, Yöneticiye Karşı İcra Takibi

  K.M.K-MADDE 35 :Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

  a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

  b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

  c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

  d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma,
  ...
  Genişlet | Konuya Git...
Bu bölüme henüz içerik gönderilmedi.
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar
Abone olduğunuz mesajları görmek için hesabınıza giriş yapın.

Kanallar

Daralt

Etiketler

Daralt

Henüz etiket eklenmemiş.

Lütfen bekleyin...
X