Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

İşçilik Alacakları Davası - Talep Aşılarak Zamanaşımına Uğramayan Tüm Dönemi Kapsar Şekilde Fazla Mesai, Hafta Tatili ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Alacağını Hesaplayan Bilirkişi Raporuna İtibarla Hüküm Tesisi - Bozma

Daralt
X
Daralt

 • İşçilik Alacakları Davası - Talep Aşılarak Zamanaşımına Uğramayan Tüm Dönemi Kapsar Şekilde Fazla Mesai, Hafta Tatili ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Alacağını Hesaplayan Bilirkişi Raporuna İtibarla Hüküm Tesisi - Bozma

  T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 8912 Karar: 2018 / 17880 Karar Tarihi: 09.10.2018

  (6100 S. K. m. 26)

  Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, davacının davalı belediyeye ait işyerinde 03/03/1987 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar aralıksız işçi olarak çalıştığını, emekli olduğu için işten ayrıldığını ileri sürerek fazla mesai ücreti alacağı, ücretli izin alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı ve hafta tatili ücreti alacağını istemiştir.

  B) Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı ... vekili, davacının taleplerinin haksız olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının Belediyeden T.C. Milli Eğitim Bakanlığına geçişinin 6111 sayılı Yasa gereği olduğunu, yasa gereği gerçekleşen işçi devrinde devreden ve devralan işverenin müteselsil sorumlu oldukları kabul edilerek, davacının taleplerinin tanık beyanları ile ispatlandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  D) Temyiz:

  Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

  E) Gerekçe:

  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2- 6100 sayılı HMK ve yargılama hukukumuzda zorunlu dava arkadaşlığı dışında, bir kişinin dahili dava yolu ile davaya dahil edilmesi ve hakkında hüküm kurulması mümkün değildir. Sadece husumette yanılma halinde gerçek tarafa dava dilekçesi tebliğ edilir ve taraf teşkili sağlanır.

  Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesinde davalı olarak sadece ... gösterilmiş ancak alınan bilirkişi raporu sonrasında davacı vekili tarafından 30/03/2015 tarihli dilekçeyle T.C. ... davaya dahil edilmiştir.

  Ancak davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı olmadığı gibi, husumette yanılmaya dayalı taraf teşkili de olmamakla yukarıda da belirtildiği üzere 6100 sayılı HMK'da "dahili davalı" müessesesi mevcut değildir. Bu itibarla, mahkemece, aleyhine usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmayan ve taraf sıfatı kazanmayan T.C. ... taraf kabul edilerek hakkında hüküm kurulması hatalıdır.

  3- 6100 sayılı HMK'nın "Taleple Bağlılık İlkesi" başlıklı 26. maddesine göre Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.

  Somut uyuşmazlıkta, davacı vekilinin dava dilekçesinde açıkça davacının 01.01.2008 tarihinden 31.12.2010 tarihine kadar belediyeye ait düğün salonunda çalıştığı tarihlerdeki ... düzenini açıklamış ve buna bağlı olarak fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağını istediğini beyan etmesi karşısında, talep aşılarak zamanaşımına uğramayan tüm ... dönemini kapsar şekilde fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağını hesaplayan bilirkişi raporuna itibarla hüküm tesisi 6100 sayılı HMK'nın 26. maddesinde belirtilen taleple bağlılık kuralına aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

  4-Kabule göre de T.C. ...'nın harçtan muaf olduğunun gözetilmemesi hatalıdır.

  F) Sonuç:

  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   Sadece üyeler yorum yapabilir.

  Kategoriler

  Daralt

  Son Gönderiler

  Daralt

  Etiketler

  Daralt

  Henüz etiket eklenmemiş.

  Lütfen bekleyin...
  X