Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Kat Malikince Çatı İzalasyonu Yapılması, Yöneticiye Karşı İcra Takibi

Daralt
X
Daralt

 • Kat Malikince Çatı İzalasyonu Yapılması, Yöneticiye Karşı İcra Takibi

  K.M.K-MADDE 35 :Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:

  a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

  b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

  c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

  d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

  e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

  f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

  g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;

  h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

  i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

  j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

  k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

  l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.

  (Ek fıkra: 4/4/2015-6645/82 md.) Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan anagayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur


  T.C
  YARGITAY
  18.HUKUK DAİRESİ
  ESAS NO: 2012/7273
  KARAR NO: 2012/8353
  KARAR TARİHİ.02.07.2012  ÖZET:Davacı, apartmanın en üst katındaki bağımsız bölümün maliki olup, apartman çatısının akması ve bacaların tıkanık olması nedeniyle dairesinin tavan ve duvarlarının rutubetlenip hasar gördüğünü, bu sebeple çatı izolasyonu ve baca onarım işini yaptırdığını, ortak yerlerin onarım giderine diğer kat malikleri katılmak zorunda olduğu halde katılmadıklarını, bu sebeple apartman yönetimi aleyhine yaptıkları icra takibine itirazın iptaline karar verilmesini istemiştir.

  Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması ve bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasında olup bu bakımdan yöneticiye husumetin yöneltilmesinde bir isabetsizlik yoktur.


  "Dava dilekçesinde, çatı onarım masrafının tahsili için yürütülen icra takibine yapılan itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  KARAR

  Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin apartmanın en üst katındaki 7 numaralı bağımsız bölümün maliki olduğunu, apartman çatısının akması ve bacaların tıkanık olması nedeniyle davacının dairesinin tavan ve duvarlarının rutubetlenip hasar gördüğünü, İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/...... Değişik iş dosyasında çatı izolasyonu ve baca onarım bedeli ile oluşan zararın tespit edildiğini, müvekkilinin 6.000 TL ye çatı izolasyonu ve baca onarım işini yaptırdığını, ortak yerlerin onarım giderine diğer kat malikleri katılmak zorunda olduğu halde katılmadıklarını, bu sebeple apartman yönetimi aleyhine yaptıkları icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiş;

  mahkemece, yapılan gider ve masrafların tüm kat malikleri hakkında icra takibi yapılmak ve itiraz halinde iptal davası açılmak suretiyle yürütülmesi gerekirken, icra takibinin, sadece apartman yönetimine karşı yapıldığı, apartman yöneticisinin bu davada ve takipte kat maliklerini temsil ve onları sorumlu kılacak şekilde takibi ve davayı sürdürme yetkisinin bulunmadığı, yöneticiye karşı takibin devamını sağlayacak şekilde itirazın iptalinin talep edilmesinin usulsüz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  Kat Mülkiyeti Yasasının 32. maddesi hükmüne göre, anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici veya denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. Ancak somut olayda olduğu gibi özellikle ortak yerlerde yapılması gerekli onarımların yapılmamasından dolayı bağımsız bölümlerinin zarar gördüğü ve yönetim tarafından ivedilikle bu tadilat, tamirat ve onarımların yapılmasının talep edilmesi halinde bu Yasa maddesinin uygulanmasına gerek duyulmadan doğrudan hakim müdahalesi istenebilir. Ayrıca Kat Mülkiyeti Yasasının 35. maddesinde de, anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması ve bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasında sayılmış olup bu bakımdan yöneticiye husumetin yöneltilmesinde bir isabetsizlik yoktur.

  Bu nedenle, mahkemece işin esasına girilip tarafların göstereceği deliller toplandıktan ve dava edilen hususlarda uzman bilirkişi vasıtasıyla yerinde keşif yapılıp rapor alındıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

  KARAR : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   Sadece üyeler yorum yapabilir.

  Kategoriler

  Daralt

  Son Gönderiler

  Daralt

  Etiketler

  Daralt

  Henüz etiket eklenmemiş.

  Lütfen bekleyin...
  X