Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

İşçilik Alacakları - Davaların Seri Dava Olarak Aynı Tarihte Açıldığı - Vekalet Ücretinin Tam Ücretin Yüzde Altmışı Oranında Hesaplanması Gerektiği - Tam Vekalet Ücretine Hükmedilmesi - Düzelterek Onama

Daralt
X
Daralt

 • İşçilik Alacakları - Davaların Seri Dava Olarak Aynı Tarihte Açıldığı - Vekalet Ücretinin Tam Ücretin Yüzde Altmışı Oranında Hesaplanması Gerektiği - Tam Vekalet Ücretine Hükmedilmesi - Düzelterek Onama

  T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 10832 Karar: 2018 / 21643 Karar Tarihi: 09.10.2018

  (6100 S. K. Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 438)

  Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili, alt işveren ... Madencilik San. Tic. A.Ş aleyhine açtığı işçilik alacaklarına dair davanın Yargıtay onamasından geçerek kesinleştiğini ancak şirketin ödeme güçlüğü nedeniyle alacakların tahsil edilemediğini beyanla tahsilde tekekrrür olmamak kaydıyla alacakların asıl işveren kurumdan tahsilini istemiştir.

  Davalı Cevabının Özeti:

  Davalı, husumet ve zamanaşımı itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.

  Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna davanın kabulüne karar verilmiştir.

  Temyiz:

  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

  Gerekçe:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 22. maddeye göre İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50'si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %30'u oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

  Somut olayda davaların seri dava olarak aynı tarihte açıldığı, ve aynı tarihte 1/2 yetkili hakimlerce hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen hüküm doğrultusunda vekalet ücretinin tam ücretin %60 'ı oranında hesaplanması gerekirken tam vekalet ücretine hükmedilmesi hatalıdır.

  Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

  Sonuç: Temyiz konusu kararın hüküm fıkrası 11. bendinde yer alan "hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.180,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine," rakam ve sözcüklerinin silinerek yerine "hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.308,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine," rakam ve sözcüklerinin yazılarak hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.10.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
   Sadece üyeler yorum yapabilir.

  Kategoriler

  Daralt

  Son Gönderiler

  Daralt

  Etiketler

  Daralt

  Henüz etiket eklenmemiş.

  Lütfen bekleyin...
  X