Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Tüzel Kişiliğin İhyası İstemi - İş Kazasının Gerçekleştiği Adres ile İşçinin Şirket ile İlgisinin Bulunmadığına İlişkin İtirazlarının Asıl Davada Husumet İtirazı Olarak İleri Sürülüp Değerlendirilmesi Gerektiği - Onama

Daralt
X
Daralt

 • Tüzel Kişiliğin İhyası İstemi - İş Kazasının Gerçekleştiği Adres ile İşçinin Şirket ile İlgisinin Bulunmadığına İlişkin İtirazlarının Asıl Davada Husumet İtirazı Olarak İleri Sürülüp Değerlendirilmesi Gerektiği - Onama

  T.C YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 4298 Karar: 2018 / 6564 Karar Tarihi: 22.10.2018

  (6100 S. K. m. 353)

  Dava: Taraflar arasında görülen ... . Asliye Ticaret Mahkemesinin 28.02.2018 tarih ve 2017/102 E - 2018/183 K sayılı dosyasında verilen kararın dahili davalı son tasfiye memuru ... tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair davada ... Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi'nce verilen 12/07/2018 tarih ve 2018/1283-2018/814 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi dahili davalı son tasfiye memuru ... tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili; ... İnşaat Ticaret Kollektif Şirketi aleyhine ... . İş Mahkemesinin 2016/365 esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, şirketin ticaret sicilinden terkin edilmiş olması nedeni ile ihyası için dava açmak üzere müvekkiline yetki ve süre verildiğini, davaya devam edilebilmesi için şirketin işbu dava ile sınırlı olmak üzere şirketin ihyasına karar verilmesi gerektiğini ileri sürerek ... İnşaat Ticaret Kollektif Şirketinin ihyasını, ek tasfiye işlemleri için tasfiye memuru atanmasını talep ve dava etmiştir.

  Davalı ... Ticaret Sicil Müdürlüğü cevap dilekçesi sunmamıştır.

  Tasfiye memuru ...; ihyası istenen şirketin ortağı olduğunu, şirket borçlarından tüm mal varlığı ile sorumlu olduklarını, ... . İş Mahkemesinin 2016/365 esas sayılı dosyasında açılan ve devam eden davayı takip edeceklerini, şirketin herhangi bir borcu bulunmadığını belirtmiştir.

  İlk derece mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; davacının tasfiye kapanışı yapılmış olan şirket hakkında alacak davası açtığı, şirketin tüzel kişiliği sona erdiğinden açılan bu davaya devam edilebilmesi için şirketin ek tasfiye amacıyla yeniden ticaret siciline tescil edilerek ihyasına karar verilmesinin zorunlu olduğu, davacının yasal zorunluluk sebebiyle iş bu davayı açtığı gerekçesiyle davanın kabulü ile ... İnşaat Ticaret Kollektif Şirketinin ihyasına, ek tasfiye için son tasfiye memurunun atanmasına, kararın tescil ve ilanına, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

  Karara karşı, dahili davalı son tasfiye memuru ... tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

  ... Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; davalı vekilinin istinaf başvurusunun, davacının ... İş Mahkemesinde açmış olduğu 2016/365 esas sayılı dava nedeniyle şirketin ihyasını istemekte hukuki yararının bulunduğu, son tasfiye memurunun, ... . İş Mahkemesinin 2016/365 esas sayılı dosyasında dava konusu olan iş kazasının gerçekleştiği adres ile işçinin şirket ile ilgisinin bulunmadığına ilişkin itirazlarının asıl davada husumet itirazı olarak ileri sürülüp değerlendirilmesi gerektiği, ilk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunmadığı gerekçesiyle esastan reddine karar verilmiştir.

  Bölge Adliye Mahkemesi kararı, dahili davalı son tasfiye memuru ... tarafından temyiz edilmiştir.

  Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre ... tarafından yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle, ...'ın temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 22/10/2018 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.
   Sadece üyeler yorum yapabilir.

  Kategoriler

  Daralt

  Son Gönderiler

  Daralt

  Etiketler

  Daralt

  Henüz etiket eklenmemiş.

  Lütfen bekleyin...
  X