Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Tanıkların Mazeret Bildirmeksizin Gelmemelerinin Dinlenmelerinden Vazgeçilmesi İçin Yeterli ve Yasal Bir Sebep Sayılamayacağı - Eksik İnceleme - Bozma

Daralt
X
Daralt

 • Tanıkların Mazeret Bildirmeksizin Gelmemelerinin Dinlenmelerinden Vazgeçilmesi İçin Yeterli ve Yasal Bir Sebep Sayılamayacağı - Eksik İnceleme - Bozma

  T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014/ 2510 Karar: 2014 / 20336 Karar Tarihi: 21.10.2014

  (6100 S. K. m. 243, 244, 245)

  Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm kusur belirlemesi, davacı-karşı davalı kadının tazminat ve ziynet eşyalarının iadesi taleplerinin reddiyle nafaka miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 21.10.2014 günü temyiz eden davacı-karşı davalı E. S. İ. vekili Av. M. K. ve karşı taraf davalı-karşı davacı E. İ. vekili Av. M. E. G. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşüldü:

  1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

  2- Ziynet eşyalarının iadesi talebi yönünden de dinlenen davacı-karşı davalı kadın tanıkları, E. K. ve G. H., kocanın babası olan M. İ.'nin ziynet eşyalarının kendilerinde olduğunu beyan ettiğini belirtmişler, davalı-karşı davacı koca tanığı M. İ. ise tanıklara bu şekilde bir beyanda bulunmadığını belirtmiştir. Mahkemece tanık beyanlarındaki çelişkinin giderilmesi için tanıkların yüzleştirilmelerine karar verilmiş, 14.11.2013 tarihli oturumda yüzleştirme için hazır olmaları konusunda ihtaratlı davetiye çıkarılmış, bahse konu oturuma, M. dışındaki tanıklar mazeret bildirmeksizin gelmemiştir. Bunun üzerine, mahkemece, tanıklar E. K. ve G. H.'nun yüzleşmekten kaçındıklarına karar verilerek, dinlenen M. İ.'nin beyanına itibar edilmiştir. Tanıkların mazeret bildirmeksizin gelmemeleri, dinlenmelerinden vazgeçilmesi için yeterli ve yasal bir sebep sayılamaz. Mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanıklarla ilgili hangi işlemin yapılacağı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 245 inci maddesinde gösterilmiştir. O halde, tanıklar E. K. ve G. H.'nun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243, 244, 245 inci maddelerinde gösterilen usul çerçevesinde çağrılıp, tanık M.’le ziynet konusunda yüzleştirilmeleri ve sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, bu yön nazara alınmadan eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple, ziynet eşyalarının iadesine yönelik dava yönünden BOZULMASINA, bozma sebebine göre, ziynet eşyalarının iadesine ilişkin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için taktir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin E.'den alınıp E. S.'e verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 21.10.2014
   Sadece üyeler yorum yapabilir.

  Kategoriler

  Daralt

  Son Gönderiler

  Daralt

  Etiketler

  Daralt

  Henüz etiket eklenmemiş.

  Lütfen bekleyin...
  X